Untitled Document

ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 - พ.ศ.2565

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย

เป้าประสงค์ที่ 1 มีระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล
ตัวชี้วัด
1 ) ร้อยละสมรรถนะด้านธรรมาภิบาลในการบริหาร  
 2) มีระบบรับเรื่องร้องเรียน 
 3) มีแผนบริหารความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ
4) จำนวนกิจกรรม/โครงการที่ตอบสนองต่อพันธกิจและนโยบายของมหาวิทยาลัย

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย
ตัวชี้วัด
1) มีระบบและกลไกด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย
2) มีแผนการดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย
3) ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความ
เป็นไทย

กลยุทธ์ที่ 3 สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานสู่ความเป็นเลิศ

ตัวชี้วัด
1) จำนวนบุคคลากรที่ได้รับการพัฒนาตนเอง/พัฒนาการทำงานอย่างเหมาะสม
2) จำนวนกิจกรรม/โครงการที่พัฒนาศักยภาพบุคลากร


เป้าประสงค์ที่ 2 มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการให้บริการและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนแนวปฏิบัติที่ดีด้านการบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัด
1) มีการแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีด้านการบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
2) มีการติดตามแนวปฏิบัติที่ดีด้านการบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
3) มีการจัดซื้อ/จ้าง สินค้าและ/หรือบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 อนุรักษ์ สืบสาน ฟื้นฟู ปกป้อง พัฒนาและเผยแพร่ด้านศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

เป้าประสงค์ที่ 1 อนุรักษ์ สืบสาน ฟื้นฟู พัฒนาและเผยแพร่ด้านศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมให้คงอยู่อย่างยั่งยืน

กลยุทธ์ที่ 1 เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และนานาชาติ

ตัวชี้วัด
1) จำนวนโครงการ/กิจกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการยอมรับในระดับ
ท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ

เป้าประสงค์ที่ 2 ทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมร่วมกับชุมชนท้องถิ่นและ
หน่วยงานภายนอก

กลยุทธ์ที่ 1 สืบสานประเพณีท้องถิ่นเพื่อการอนุรักษ์ สืบสาน ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ตัวชี้วัด
1) จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่อนุรักษ์ สืบสานประเพณีท้องถิ่น

เป้าประสงค์ที่ 3 สร้างและพัฒนาความร่วมมือในการพัฒนาศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม
ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และนานาชาติ

กลยุทธ์ที่ 1 สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม

ตัวชี้วัด
1) จำนวนเครือข่ายความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมระดับ
ท้องถิ่น ระดับชาติ ระดับนานาชาติ
2) จำนวนชุมชนต้นแบบด้านศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการวิจัย สร้างสรรค์และบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม

เป้าประสงค์ที่ 1 สร้างความโดดเด่นในด้านศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพศูนย์ความเป็นเลิศและแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม

ศิลปกรรมท้องถิ่นภาคใต้
ตัวชี้วัด
1) จำนวนฐานข้อมูลองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านศิลปวัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม
2) จำนวนศูนย์ความเป็นเลิศด้านศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมท้องถิ่นภาคใต้
3) จำนวนแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม
4) ระดับความสำเร็จของการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

กลยุทธ์ที่ 2 บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อยกระดับและส่งเสริมกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม

ตัวชี้วัด
1) จำนวนโครงการส่งเสริมกิจกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้านศิลปวัฒนธรรม
2) จำนวนชุมชนที่ได้รับการส่งเสริมกิจกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้านศิลปวัฒนธรรม

เป้าประสงค์ที่ 2 บูรณาการรายวิชาด้านศิลปวัฒนธรรมในรูปแบบสหวิทยาการ

กลยุทธ์ที่ 1 บูณาการศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน การบริการวิชาการและกิจกรรมพัฒนา

นักศึกษา
ตัวชี้วัด
1) จำนวนรายวิชาที่มีการบูรณาการงานด้านศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน การวิจัย
การบริการวิชาการ

เป้าประสงค์ที่ 3 วิจัยและสร้างผลงานวิชาการ หรืองานสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น


กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการวิจัย งานสร้างสรรค์และบริการวิชาการ เผยแพร่องค์ความรู้ศิลปวัฒนธรรม
และความเป็นไทยบนฐานภูมิปัญญาและการมีส่วนร่วมของชุมชน

ตัวชี้วัด
1) จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา ส่งเสริมและพัฒนาภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
2) จำนวนผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ที่ได้รับตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2563 Download