Untitled Document

 


ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 -พ..ศ 2564
(ฉบับทบทวน เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561


ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีคุณภาพและมีธรรมาภิบาล


เป้าประสงค์ :

1. มีระบบบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล
2. มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการให้บริการและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
3. เป็นองค์กรที่ตอบสนองต่อพันธกิจและนโยบายของมหาวิทยาลัย


ตัวชี้วัด

1. ร้อยละสมรรถนะด้านธรรมาภิบาลในการบริหาร
2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ
3. จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ตอบสนองต่อพันธกิจและนโยบายของมหาวิทยาลัย
4. จำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตนเอง

กลยุทธ์

1. จัดตั้งคณะกรรมการด้านการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล
2. สร้างแนวปฏิบัติที่ดีด้านการบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
3. สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานสู่ความเป็นเลิศ
4. ได้รับการยอมรับด้านศิลปวัฒนธรรมที่ตอบสนองต่อพันธกิจและนโยบายของมหาวิทยาลัย


ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 อนุรักษ์ สืบสาน ฟื้นฟู ปกป้อง พัฒนาและเผยแพร่ด้านศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมอย่างยั่งยืนตามศาสตร์พระราชา

เป้าประสงค์

1. อนุรักษ์ สืบสาน ฟื้นฟู ปกป้อง พัฒนาและเผยแพร่ด้านศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมให้คงอยู่อย่างยั่งยืน
2. ทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมร่วมกับชุมชนท้องถิ่นและหน่วยงานภายนอกตามศาสตร์พระราชา


ตัวชี้วัด

1. จำนวนโครงการ/กิจกรรมด้านอนุรักษ์ สืบสาน ฟื้นฟู ปกป้อง พัฒนาและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม
2. จำนวนเครือข่ายด้านทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม
3. จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์

กลยุทธ์

1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม
2. ส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม
3. สร้างชุมชนต้นแบบด้านศิลปวัฒธรรมและสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม