Untitled Document

คณะกรรมการประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

1. อ. โอภาส อิสโม   ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม  ประธานกรรมการ
2. ดร.จรรสมร ผลบุญ  รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม รองประธานกรรมการ
3. นางสาวจิราภรณ์ ไวยถาวร    รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ
4. ว่าที่ ร.ต.หญิง อักษราวดี ปัทมสันติวงศ์   ผู้แทนคณาจารย์ประจำ กรรมการ
5. นางสมศรี รักนุ้ย         ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
6. ผศ.สนธยา พลศรี            ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
7. นายสมศักดิ์ ตันติเศรณี          ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
8. นางเขมชนิดาภา ฤทธิกาญจน์        ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
9. นายณัฏฐาพงศ์ อภิโชติเดชาสกุล  หัวหน้าสำนักงานสำนักศิลปะและวัฒนธรรม กรรมการและเลขานุการ


โดยให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. วางนโยบายและกำหนดแนวทางการดำเนินงานของสำนัก
2. พัฒนาติดตามและตรวจสอบระบบการประกันคุณภาพขจองสำนัก
3. วางระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวกับการบริหารงานและการดำเนินการของสำนัก ตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมายหรือเพื่อเสอนต่อสภามหาวิทยาลัย
4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เพื่อดำเนินการใดๆ อันอยู่ในอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการประจำสำนัก
5. ให้คำปรึกษาและเสนอความเห็นแก่ผู้อำนวยการ
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการของสำนัก หรือตามที่อธิการบดีมอบหมาย

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ( 21 พฤศจิกายน 2562 ) โดยให้คณะกรรมการลำดับที่ 3-8 มีวาระในการดำรงตำแหน่ง 4 ปี และให้ยกเลิกคำสั่งอื่นใด ที่ขัดหรือแย้งกับคำสั่งนี้