งานพัฒนานักศึกษา

เอกสารเผยแพร่ :

สารวัฒน์ สารเพื่อการประชาสัมพันธ์
งานวิชาการน้ำบ่อทราย
buttonอนุรักษ์เพลงปี่หนังตะลุง แบบฉบับในสมัยกลาง (พ.ศ. 2497 -2516)
buttonโครงการหนังตะลุงพื้นบ้านภาคใต้ในสมัยกลาง (พ.ศ. 2497 -2516)

buttonคู่มือโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ดนตรีหนังตะลุงแบบดั้งเดิม

 

กิจกรรมต่าง ความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ของสำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

สารวัฒน์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 เดือน มิถุนายน 2553
สารวัฒน์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 เดือน มิถุนายน 2553
สารวัฒน์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม 2554