: : สายตรงคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : :
สายตรงผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
ข้อตกลงการร้องเรียนทางอิเล็กทรอนิกส์

     สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เปิดให้บุคคลผู้เดือดร้อนสามารถร้องเรียนผ่านระบบทาง เครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ โดยขอให้ท่านกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มที่กำหนดแล้วส่งตรงถึงผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรมทันที หนังสือร้องเรียนทุกฉบับจะได้รับการพิจารณาและรายงานผลให้ท่านทราบทาง E-mail ที่ท่านกรอกหรือทางหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และกรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อยืนยันความจริงถือ และเพื่อแสดงว่าข้อร้องเรียนมีความน่าเชื่อถือสูง

การกรอกข้อมูล
1. ในช่องที่มีเครื่องหมาย * ท่านต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
2. ข้อมูลเกี่ยวกับ ชื่อ ที่อยู่ โทรศัพท์ และอีเมลล์จะมีประโยชน์ สำหรับการติดต่อกลับเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม หรือเพื่อรายงานผลให้ท่านทราบ ถ้าหากท่านไม่ประสงค์ จะให้ติดต่อกลับหรือไม่ต้องการเปิดเผยก็ไม่จำเป็นต้องกรอกข้อมูลดังกล่าว
3. ข้อมูลทั้งหมดของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ

คลิกที่นี่เพื่อยืนยันการทำรายการ