Untitled Document

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ :

ปรัชญา

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มุ่งส่งเสริม สืบสานและสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและของชาติ

ปณิธาน

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มีความมุ่งมั่นในการทำนุบำรุง ส่งเสริม เผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นและของชาติสู่สากล เพื่อเสริมสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นไทย

วิสัยทัศน์

อนุรักษ์ พัฒนา เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่สากล

พันธกิจ
  1. ดำเนินกิจกรรมและสร้างเครือข่ายด้านการอนุรักษ์ เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและบริการทางศิลปวัฒนธรรม
  2. ปลูกฝังค่านิยมจิตสำนึกความภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมไทยและท้องถิ่นภาคใต้ให้นิสิตนักศึกษาและชุมชน
  3. ส่งเสริม เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมในระดับประเทศและนานาชาติ
  4. ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น
  5. ดำเนินกิจกรรมและสร้างเครือข่ายโครงการสืบสานวัฒนธรรมทักษิณ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เพื่อส่งเสริมการแสดงโนรา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
วัตถุประสงค์
  1. เพื่อสร้างเครือข่ายในการดำเนินกิจกรรมทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม ระดับท้องถิ่น ระดับชาติและนานาชาติ
  2. เพื่อส่งเสริม เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น ระดับชาติและนานาชาติ
  3. เพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น
  4. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมและสร้างเครือข่ายโครงการสืบสานวัฒนธรรมทักษิณ