Untitled Document

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ :

ปรัชญา

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มุ่งส่งเสริม สืบสานและสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและของชาติ

ปณิธาน

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มีความมุ่งมั่นในการทำนุบำรุง ส่งเสริมเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและของชาติสู่สากล เพื่อเสริมสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นไทย

วิสัยทัศน์

อนุรักษ์ เผยแพร่ พัฒนาศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่สากล

พันธกิจ
1. ส่งเสริมกิจกรรมและสร้างเครือข่ายด้านศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อปลูกจิตสำนึกและความภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและระดับชาติ
2. ส่งเสริม เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่ระดับชาติและนานาชาติ
3. ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น
4. ดำเนินกิจกรรมและสร้างเครือข่ายโครงการสืบสานวัฒนธรรมทักษิณ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เพื่อส่งเสริมการแสดงโนรา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างเครือข่ายในการดำเนินกิจกรรมทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม ระดับท้องถิ่น ระดับชาติและนานาชาติ
2. เพื่อส่งเสริม เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น ระดับชาติและนานาชาติ
3. เพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น
4. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมและสร้างเครือข่ายโครงการสืบสานวัฒนธรรมทักษิณ