แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้ฐานข้อมูล
   
 


ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
เพศ
ชาย หญิง
อายุ
ระดับการศึกษา(หรือกำลังศึกษา)
สถานะ
นักศึกษา
เจ้าหน้าที่(มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา)
อาจารย์(มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา)
ประชาชนทั่วไป
 
เลือกในช่องที่ตรงกับข้อมูลของท่านมากที่สุด ( 5 = ดีมาก, 4 = ดี, 3 = ปานกลาง, 2 = น้อย , 1 = น้อยที่สุด )
ข้อมูลที่ท่านต้องการใช้มากที่สุด
สารประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับสำนักฯ
ข่าวกิจกรรม
ข่าวรับสมัคร
ข่าวอื่นๆ ทั่วไป
   
ความถูกต้อง และชัดเจนของข้อมูล 
5 (ดีมาก)
4 (ดี)
3 (ปานกลาง)
2 (น้อย)
1 (น้อยที่สุด)
   
ความรวดเร็วในการนำเสนอข้อมูล
5 (ดีมาก)
4 (ดี)
3 (ปานกลาง)
2 (น้อย)
1 (น้อยที่สุด)
   
ความสะดวกในการเปิดดูข้อมูล
5 (ดีมาก)
4 (ดี)
3 (ปานกลาง)
2 (น้อย)
1 (น้อยที่สุด)
   
ข้อมูลที่นำเสนอตรงกับความต้องการ
5 (ดีมาก)
4 (ดี)
3 (ปานกลาง)
2 (น้อย)
1 (น้อยที่สุด)
   
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม