โครงการต่างๆ

ปีงบประมาณ 2553
- โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ " การพัฒนาตัวบ่งชี้เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
- โครงการสายสัมพันธ์ทางวัฒนธรรม ครั้งที่ 5
- โครงการ "ทำดีเพื่อพ่อและแม่"
- โครงการประกวด "ทูตวัฒนธรรม ปี'53"
- โครงการร่วมงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 10 "ศิลปะ ศิลปิน ศิลปากร"
- โครงการย้อนรอยวิถีไทย "บ้านวัฒนธรรม ลานวัฒนธรรม"
- โครงการส่งเสริมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมระดับนานาชาติ ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
- โครงการอบรมสัมมนาเครือข่ายการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมเมืองเก่าหัวเขาแดง
- โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากรและหน่วยงานสู่การเรียนรู้โดยประสบการณ์
- โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม"
- โครงการความร่วมมือการดำเนินงานของเครือข่ายด้านวัฒนธรรม กิจกรรม "ลานวัฒนธรรรม ในงานวัฒนธรรมสัมพันธ์ '53"
- โครงการจัดทำรายงานประจำปี การประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2552
- โครงการส่งเสริมผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2552
- โครงการ "ส่งเสริมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมถิ่นใต้สัญจร เพื่อสนองพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ"
- โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางวัฒนธรรม
- โครงการค่ายพุทธบุตร
ปีงบประมาณ 2554
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบริการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรม
- โครงการส่งเสริมผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2552
- โครงการอบรมสัมมนาเครือข่ายการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมสงขลาเมืองเก่า
- โครงการเผยแพร่งานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมระดับนานาชาติ ณ ประเทศตุรกี
- โครงการ "ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประกันคุณภาพด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม"
- โครงการเข้าร่วมแสดงศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช 2553
- โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทย
- โครงการเข้าร่วมงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 11 "นาฏดุริยศิลป์ ณ ถิ่นล้านนา"
- โครงการ "เผยแพร่สื่อสิ่งพิมพ์องค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม"
- โครงการ "ค่ายพุทธบุตร"