Untitled Document

ค่านิยมร่วม สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา


บุคลากรในสำนักศิลปะและวัฒนธรรม จะใช้ใจที่มีความสุขในการทำงานร่วมกับผู้อื่นด้วยใจจริง จริงใจ ใจซื่อ แท้จริง เพื่อให้งานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยบรรลุเป้าประสงค์

SINCERE : ซื่อสัตย์ , จริงใจ
   
S
SKILL (ทักษะ) บุคลากรสำนักฯ ได้รับการพัฒนาด้านประสบการณ์ในการดำเนินงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม
I
INTERNATIONAL STANDARD (มาตรฐานนานาชาติ) มีความรู้ด้านการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมระดับชาติและนานาชาติ
N
NICE (ดีงาม) ส่งเสริมความมีคุณธรรมจริยธรรมที่ยึดหลักธรรมาภิบาล ความเป็นคนดีมีน้ำใจ
C
COURAGE (กล้าหาญ) ในการตัดสินใจของผู้บริหาร ผู้ดำเนินงานทุกระดับที่ถูกต้องดีงาม
E
ELEGANCE (สง่างาม) มีอัธยาศัยน้ำใจไมตรี
R
RESPONSIBILITY (ความรับผิดชอบ) ในการปฏิบัติงานทุกระดับด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
E
EQUALITY (ความเสมอภาค) มีความเป็นกันเองเสมือนครอบครัวเดียวกันและมีความสุขในการทำงาน