การขอตำแหน่งทางวิชาการ

งานประกันคุณภาพการศึกษา

รายงานประจำปี การประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2551
- ปก / คำนำ
- บทที่ 1
- บทที่ 2
- บทที่ 3
- บทที่ 4
รายงานประจำปี การประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2552
- ปก / คำนำ
- บทที่ 1 - 4
- สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2552
รายงานประจำปี การประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553
- ปก / คำนำ
- บทที่ 1 - 4
- สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553
รายงานประจำปี การประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554
รายงานประจำปี การประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555
รายงานประจำปี การประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556
รายงานประจำปี การประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
รายงานประจำปี การประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
รายงานประจำปี การประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559