การขอตำแหน่งทางวิชาการ

งานประกันคุณภาพการศึกษา

 
คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนัก สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ปีการศึกษา 2563
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
คำสั่ง ประชุม อบรม สัมมนา เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
รายงานการประเมินตนเอง
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
แผนประกันคุณภาพ