ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

 
 
Green Office
เสวนาทวดช้าง "ความเชื่อและความสัมพันธ์กับวัฒนธรรมท้องถิ่น"
การประกวดผลงานทางวัฒนธรรม
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพื้นฐานดนตรีโนราและต่อยอดการเล่นดนตรีหนังตะลุงแบบดั้งเดิม
งานวัฒนธรรมสัมพันธ์ 2561 "มหกรรมวัฒนธรรมพื้นบ้านสู่อาเซียน 2561"
การจัดงานพิธีอุปสมบท 99 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล พระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชท
โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
งานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านระดับชาติ ครั้งที่ 11 "สานศิลป ณ ถิ่นกาญจน์ เล่าขานวัฒนธรรม"
งานวัฒนธรรมสัมพันธ์ ประจำปี 2559 "วิถีวัฒนธรรม เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"
โครงการสัมมนาและประกวดปี่ภาคใต้ ประจำปี 2559
ประกาศ เรื่องรายชื่อนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ที่ได้รับทุนการศึกษาด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม
โครงการงามอย่างไทย
พิธีไหว้ครูและครอบครูนาฏศิลป์ไทย
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา จัดโนราลงครู