ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวประชาสัมพันธ์ :

โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

รายละเอียด :
  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จัดโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ และเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมให้มีการปรับปรุง ต่อยอด และพัฒนามาตรฐานการดำเนินงานและเพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของบุคคลภูมิปัญญาที่ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมและเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม โดยแบ่งประเภท ๒ ประเภท ๑) ประเภทบุคคลทั่วไป ๒) ประเภทนักศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จำนวนสาขาทางวัฒนธรรม ๕ สาขา ๑) สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ๒) สาขาศิลปะ ๓) สาขาคหกรรมศาสตร์ ๔) สาขาการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ๕) สาขาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม รางวัลและเกียรติคุณที่ได้รับ - โล่รางวัล และใบประกาศเกียรติคุณ จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา - นำประวัติและผลงานเผยแพร่ให้แก่หน่วยงานต่างๆ เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณ - ได้รับการจารึกในทำเนียบผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดตามประกาศด้านล่าง โดยสามารถสามารถส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ หรือส่งด้วยตนเองได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เลขที่ ๑๖๐ หมู่ที่ ๔ ถนนกาญจนวนิชย์ ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ ๙๐๐๐๐ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์/โทรสาร ๐๗๔-๓๓๖๙๔๖ , ๐๗๔-๒๖๐๒๘๐
ดาวน์โหลดไฟล์ :
  2016042812.pdf
link :
 
โดย : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม  
วันที่ 28 เมษายน 2016 เวลา 11:30:10