งานพัฒนานักศึกษา

ฐานข้อมูลท้องถิ่นภาคใต้ :

ประวัติ อ.ควน ทวนยก ศิลปินแห่งชาติ พ.ศ. 2553
ฐานข้อมูลจังหวัดสงขลา
ทำเนียบศิลปินแห่งชาติภาคใต้
ประเพณีท้องถิ่นภาคใต้
ฐานข้อมูลเครือข่ายมโนราห์ หนังตะลุง
ทะเบียนศิลปินปี่ และนักดนตรีพื้นบ้าน
ฐานข้อมูลการจัดตั้งศูนย์เครือข่ายโนรา หนังตะลุง โครงการ "การสร้างเครือข่ายชุมชนแบบมีส่วนร่วมในการฟื้นชีวิตศิลปะการแสดงโนรา หนังตะลุงลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา"อำเภอเมือง
1. ศูนย์ฝึกโรงเรียนวิเชียรชม
ชื่อวิทยากร
- นายฉิ้น อรมุต
- นายสุภาพ ชุมยวง
ที่ตั้ง
- บ้านหนังสุภาพ ชุมยวง 12 ถ.ราษฎร์อุทิศ 2 ซ.4 ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ 086-2904573 ติดต่อ ด.ต.เจริญ บัวทอง

2. ศูนย์บ้านหนังสกุล (นายกสมาคมหนังตะลุง) อำเภอเมือง
ชื่อวิทยากร
- นายสกุล รามรังสฤษฎ์
- นายมงคล รัตนพันธุ์
ที่ตั้ง
- 15 ถ.สะเดา ซ.5 ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ 081-9575732 ติดต่อ นายมงคล รัตนพันธุ์

3. ศูนย์ฝึกลูกคู่หนังตะลุง "ทีมงานศิลปินหลังจอสงขลา" อำเภอเมือง
ชื่อวิทยากร
- นายปิยะศักดิ์ นวลจริง
- นายชาญ นพวงศ์
ที่ตั้ง
- สำนักงานทนายความปัญญา วงศ์เมฆ ซ.ทรายทอง ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ 081-6093729 ติดต่อ นายปิยะศักดิ์ นวลจริง

4. ศูนย์ฝึกหนังตะลุงวัดน้ำกระจาย อำเภอเมือง
ชื่อวิทยากร
- นายถวิล กำเหนิดผล
- นายพงศ์พันธุ์ ทินนิมิตร
ที่ตั้ง
- วัดน้ำกระจาย ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา 90100
โทรศัพท์ 086-9611958 ติดต่อ นายพงศ์พันธุ์ ทินนิมิตร

5. ศูนย์ฝึกโนราวัดน้ำกระจาย อำเภอเมือง
ชื่อวิทยากร
- นายบุญธรรม ทองสกุล
- นายภิญโญ อดิสร 
ที่ตั้ง
- วัดน้ำกระจาย ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา 90100
โทรศัพท์ 086-9611958 ติดต่อ นายพงศ์พันธุ์ ทินนิมิตร

6. ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทย บ้านวัฒนธรรม "โนรา" อำเภอเมือง
ชื่อวิทยากร
- นางสาวสุภาพร แก้วปาน
- นางสาวกาญจนา บัวทอง 
ที่ตั้ง
- สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ 074-336946 ติดต่อ อ.โอภาส อิสโม

7. ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทย บ้านวัฒนธรรม "หนังตะลุง"
ชื่อวิทยากร
- นายสาโรจน์ ทวนยก
- นายกริ้ว อ่อนแก้ว
ที่ตั้ง
- สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ 081-5994133 ติดต่อ อ.ควน ทวนยก

อำเภอกระแสสินธุ์

1. ศูนย์โนราอำเภอกระแสสินธุ์
ชื่อวิทยากร
- นายนิติชัย สุกแดง
- นางจำเนียร สุกแดง
ที่ตั้ง
- 3/7 ม.3 ต.เกาะใหญ่ อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา 90270
โทรศัพท์ 081-7674552 ติดต่อ นายนิติชัย สุกแดง

2. ศูนย์ส่งเสริมฝึกหนังตะลุง อำเภอกระแสสินธุ์
ชื่อวิทยากร
- นายสุทิน สุวรรณศรี
- นายลบ ทองฉีด
ที่ตั้ง
- 21/24 ม.4 ต.กระแสสินธุ์ อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา 90270
โทรศัพท์ 089-8796770 ติดต่อ นายสุทิน สุวรรณศรี

3. ศูนย์หนังตะลุงกระแสสินธุ์ อำเภอกระแสสินธุ์
ชื่อวิทยากร
- นายสมภพ มะลิทอง
- นายวิเชียร มะลิทอง
ที่ตั้ง
- 6 ม.3 ต.กระแสสินธุ์ อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ 089-2956045 ติดต่อ นายเจียร ธีรวราภรณ์

4. ศูนย์การเรียนรู้ศิลปินพื้นบ้านโนรา กลุ่มที่ 1 อำเภอสทิงพระ
ชื่อวิทยากร
- นางไทรประพร แก้วชะนะ
- นางสมบูรณ์ แสงประดับ
ที่ตั้ง
- 106/1 ม.5 ต.คูขุด อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190
โทรศัพท์ 084-0232422 , 081-5985565 ติดต่อ นางไทรประพร แก้วชะนะ นายบุญเรือง สุขแดง

5. ศูนย์การเรียนรู้ศิลปินพื้นบ้านโนรา กลุ่มที่ 2 อำเภอสทิงพระ
ชื่อวิทยากร
- นายเลี่ยง โชติช่วง
- นายบุญเรือง สุขแดง
ที่ตั้ง
- 45/1 ม.2 ต.คลองรี อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190
โทรศัพท์ 081-5985565 ติดต่อ นายบุญเรือง สุขแดง

6. ศูนย์ส่งเสริมโนราบ้านโนราสุวิทย์ อำเภอสทิงพระ
ชื่อวิทยากร
- นางถวิล เพชรโรจน์
- นางสาวศรัญญา เพชรโรจน์
ที่ตั้ง
- 35/1 ม.3 ต.กระดังงา อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190
โทรศัพท์ 081-0970935 , 089-7362914  ติดต่อ นางถวิล เพชรโรจน์

อำเภอสิงหนคร

1. ศูนย์ฝึกมโนรา โรงเรียนวัดสถิตย์ชลธาร อำเภอสิงหนคร
ชื่อวิทยากร
- นายเฉี้ยว ศิริยอด
- นางพรรณี อองสิน
ที่ตั้ง
- โรงเรียนวัดสถิตย์ชลธาร  อ.สิงหนคร จ.สงขลา 90280
โทรศัพท์ 086-9689397 , 074-467690 ติดต่อ หนังสำราญ ศ.นครินทร์

อำเภอควนเนียง

1. ศูนย์ฝึกมโนราพาฝัน อำเภอควนเนียง
ชื่อวิทยากร
- นายเฉลิมชัย คงพูล
- นายพิเชษฐ์ หนองงอก
ที่ตั้ง
- 18/1 ม.4 ต.ควนโส อ.ควนเนียง จ.สงขลา 90220
โทรศัพท์ 086-6953423 , 074-386443 ติดต่อ นางจรัสศรี กิติลาโภ

2. ศูนย์ฝึกโนราสภาวัฒนธรรมท้องถิ่น อำเภอควนเนียง
ชื่อวิทยากร
- นายชิต ไชยพูน
- นายขวัญชัย ศิริพรรณตระกูล
ที่ตั้ง
- อนามัยบ้านเกาะใหญ่ ม.10 ต.บางเหรียง อ.ควนเนียง จ.สงขลา 90220
โทรศัพท์ 089-5986219 

3. ศูนย์อนุรักษ์หนังตะลุงควนเนียง อำเภอควนเนียง
ชื่อวิทยากร
- นายอ้อน จันทภาโส
- นายพร ศิริวัฒโณ
ที่ตั้ง
- 708/4 ม.2 ต.รัตภูมิ อ.ควนเนียง จ.สงขลา 90220
โทรศัพท์ 081-7670113  ติดต่อ นายอ้อน จันทภาโส

4. ศูนย์หนังตะลุงชุมชนที่ 1 อำเภอควนเนียง
ชื่อวิทยากร
- นายคิ่ม ประทุมวรรณ
- นายประคอง ประทุมวรรณ
ที่ตั้ง
- 393/3 ม.2 ต.รัตภูมิ อ.ควนเนียง จ.สงขลา 90220
โทรศัพท์ 087-2950115 , 074-386619 ติดต่อ นายคิ่ม ประทุมวรรณ

5. ศูนย์อนุรักษ์และส่งเสริมศิลปะการแสดงหนังตะลุง อำเภอควนเนียง
ชื่อวิทยากร
- นายจิต รัตนพงษ์
- นายศิริบูรณ์ ลัพกิตโร
ที่ตั้ง
- 115 ม.8 ต.บางเหรียง อ.ควนเนียง จ.สงขลา 90220
โทรศัพท์ 086-2930044 ติดต่อ นายศิริบูรณ์ ลัพกิตโร

อำเภอบางกล่ำ

1. ศูนย์ฝึกหนังตะลุงลำดวน ศ.อิ่มเท่ง อำเภอบางกลำ
ชื่อวิทยากร
- นายดวน อารมณ์ฤทธิ์
- นายสันฐาน ดินลานสกุล
ที่ตั้ง
- 57/2 ม.17 ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ำ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ 086-2961184  ติดต่อ นายดวน อารมณ์ฤทธิ์

2. ศูนย์ฝึกมโนราห์ประจวบศิลป์ อำเภอบางกล่ำ
ชื่อวิทยากร
- นายจวบ พันธ์คีรี
- นายสมปอง พันธ์คีรี
ที่ตั้ง
- 97/1 ม.1 ต.บางกล่ำ อ.บางกล่ำ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ 086-2888323  ติดต่อ นางสาวอารมณ์ สุขชาญ

อำเภอรัตภูมิ

1. ศูนย์ฝึกโนรา อำเภอรัตภูมิ
ชื่อวิทยากร
- นางเผือน พงษ์จักรี
- นายสุรชัย เหล่าสิงห์
ที่ตั้ง
- 4/3 ม.1 ต.กำแพงเพชร อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 90180

2. ศูนย์ฝึกหนังตะลุง อำเภอรัตภูมิ
ชื่อวิทยากร
- นายเจริญ ชนะณรงค์
- นายเชย โชว์สงวน
ที่ตั้ง
- 240 ม.5 ต.คูหาใต้ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 90180
โทรศัพท์ 089-2981499  ติดต่อ นายสุรชัย เหล่าสิงห์

อำเภอหาดใหญ่

1. ศูนย์ฝึกโนราวัดคลองแห อำเภอหาดใหญ่
ชื่อวิทยากร
- นายเยื่อง เรือนแก้ว
- นางวรรณิดา หนูเซ่ง
ที่ตั้ง
- วัดคลองแห ม.4 เทศบาลคลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ 089-1987716  ติดต่อ นายสุธรรม ศิริบูรณ์

2. ศูนย์ฝึกแกะรูปหนังตะลุง อำเภอหาดใหญ่
ชื่อวิทยากร
- นายกิจ คชรัตน์
- นายจำเนียร นาคจันทร์
ที่ตั้ง
- 68 ถ.บ้านพรุธานี ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90250
โทรศัพท์ 074-217490  ติดต่อ นายกิจ คชรัตน์

3. ศูนย์เทพชุมนุม อำเภอหาดใหญ่
ชื่อวิทยากร
- นายสุรศิษฎ์ มุสิกะไชย
- นายจารึก ผดุ้งกูล
ที่ตั้ง
- 26 ถ.บานบุรี 2 ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90250
โทรศัพท์ 074-438106  ติดต่อ นายสุรศิษฎ์ มุสิกะไชย

อำเภอนาหม่อม


1. ศูนย์ฝึกมโนราห์บ้านนาทองสุก อำเภอนาหม่อม
ชื่อวิทยากร
- นายห้วน พุทธสองศรี
- นายดวง แก้วทอง
ที่ตั้ง
- 31 ม.4 ต.ทุ่งขมิ้น อ.นาหม่อม จ.สงขลา 90310
โทรศัพท์ 081-0925640 ติดต่อ นายดวง แก้วทอง

2. ศูนย์ศิลปท้องถิ่นศิลปินพื้นบ้าน อำเภอนาหม่อม
ชื่อวิทยากร
- นายพิเชษฐ์ เนาวรัตน์
- นายเหวียน อินพรม
ที่ตั้ง
- 62/1 ม.2 ต.พิจิตร อ.นาหม่อม จ.สงขลา 90310
โทรศัพท์ 089-9784472  ติดต่อ นายพิเชษฐ์ เนาวรัตน์

อำเภอคลองหอยโข่ง

1. ศูนย์ฝึกศิลปินพื้นบ้านสหพันธ์ จังหวัดสงขลา อำเภอคลองหอยโข่ง
ชื่อวิทยากร
- นายแคล้ว โชคผ่อง
- นายภัย ชูคดี
ที่ตั้ง
- 39 ม.3 ต.โคกม่วง อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา 90230
โทรศัพท์ 081-7679912 ติดต่อ นายแคล้ว โชคผ่อง

2. ศูนย์ฝึกโนราสภาวัฒนธรรม อำเภอคลองหอยโข่ง
ชื่อวิทยากร
- นางปราณีย์ สุคนธรัตน์
- นายเดชา สุคนธรัตน์
ที่ตั้ง
- 26/1 ม.6 ต.คลองหอยโข่ง อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา 90230
โทรศัพท์ 081-7980981  ติดต่อ นายเดชา สุคนธรัตน์

อำเภอจะนะ

1. ศูนย์เรียนรู้มโนราห์ อำเภอจะนะ
ชื่อวิทยากร
- นายเปลื้อง จันเนียม
- นายอภิชัย จันเนียม
ที่ตั้ง
- 18 ม.10 ต.คลองเปียะ อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
โทรศัพท์ 086-2905439 ติดต่อ นายเปลื้อง จันเนียม

2. ศูนย์ฝึกหนังตะลุงศิลปินพื้นบ้าน อำเภอจะนะ
ชื่อวิทยากร
- นายเจือ เพชรสุข
- นายสมนึก อินทร์ทอง
ที่ตั้ง
- 6/1 ม.7 ต.น้ำขาว อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
โทรศัพท์ 081-2756907  ติดต่อ นายเจือ เพชรสุข

อำเภอนาทวี

1. ศูนย์ฝึกหนังตะลุงและลูกคู่ อำเภอนาทวี
ชื่อวิทยากร
- นายสิน สุวรรณโณ
- นายเปลื้อง เอียดแก้ว
ที่ตั้ง
- 141 ม.1 ต.สะท้อน อ.นาทวี จ.สงขลา 90160
โทรศัพท์ 081-2774951 ติดต่อ นายเปลื้อง เอียดแก้