งานพัฒนานักศึกษา

ฐานข้อมูลท้องถิ่นภาคใต้ :

ประวัติ อ.ควน ทวนยก ศิลปินแห่งชาติ พ.ศ. 2553
ฐานข้อมูลจังหวัดสงขลา
ทำเนียบศิลปินแห่งชาติภาคใต้
ประเพณีท้องถิ่นภาคใต้
ฐานข้อมูลเครือข่ายมโนราห์ หนังตะลุง
ทะเบียนศิลปินปี่ และนักดนตรีพื้นบ้าน

ฐานข้อมูลนายปี่ และนักดนตรีพื้นบ้านภาคใต้
จากโครงการมหกรรมปี่ภาคใต้เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราชาของแผ่นดิน
19-23 สิงหาคม 2554 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา


นายต้อง สุขศรีแก้ว
อายุ 78 ปี
ที่อยู่ 90/1 ม.4 ต.เกาะเพชร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
โทรศัพท์ 080-1479851
อาชีพปัจจุบัน นักดนตรีอิสระ , ทำปี่หนังตะลุงและโนราขาย
สาขาที่เชี่ยวชาญ ดนตรีพื้นบ้านหนังตะลุง
เครื่องดนตรีที่มีความชำนาญ ปี่ เล่นดนตรีมาเป็นระยะเวลา 54 ปี
การถ่ายทอดความรู้ เป็นอาชีพ และ เป็นวิทยาทาน ให้แก่ 
ศิษย์ จำนวน 120 คน , ญาติ พี่น้อง จำนวน 24 คน , หน่วยงาน ได้แก่ ร.ร.นพคุณประชาสรรค์
ร.ร.โรงเรียนวัดเกาะเพชร และ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
นายไตรรงค์ เจริญกิจ
อายุ 63 ปี
ที่อยู่ 2 ทะเลหลวง ซ.15 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ 083-5190151
อาชีพปัจจุบัน ข้าราชการบำนาญ
สาขาที่เชี่ยวชาญ ดนตรีพื้นบ้านหนังตะลุง
เครื่องดนตรีที่มีความชำนาญ ปี่ เล่นดนตรีมาเป็นระยะเวลา 6 ปี  
การถ่ายทอดความรู้ เป็นวิทยาทาน ให้แก่ 
ศิษย์ จำนวน 5-6 คน , บุตร จำนวน 1 คน , ญาติ พี่น้อง จำนวน 1 คน , 
หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา
นายชัย เหล่าสิงห์
อายุ 62 ปี
ที่อยู่ 4/3 ม.1 ต.กำแพงเพชร อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 90180
โทรศัพท์ 074-388216 , 089-2981499
e-mail address chaiseewapa@yahoo.com
สถานที่ทำงาน สมาคมศิลปินพื้นบ้านจังหวัดสงขลา
ที่ตั้งหน่วยงาน 123 ม.4 วัดคลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
อาชีพปัจจุบัน ข้าราชการบำนาญ
สาขาที่เชี่ยวชาญ ดนตรีพื้นบ้านโนรา
เครื่องดนตรีที่มีความชำนาญ ปี่ เล่นดนตรีมาเป็นระยะเวลา 20 ปี
โหม่ง  เล่นดนตรีมาป็นระยะเวลา 20 ปี
ทับ  เล่นดนตรีมาป็นระยะเวลา 20 ปี
กลอง  เล่นดนตรีมาป็นระยะเวลา 20 ปี
การถ่ายทอดความรู้ เป็นวิทยาทาน ให้แก่ 
ศิษย์ จำนวน 15 คน , บุตร จำนวน 3 คน , ญาติ พี่น้อง จำนวน 3 คน , 
หน่วยงาน ได้แก่ สมาคมศิลปินพื้นบ้านจังหวัดสงขลา
นายเจือ เพชรสุข
อายุ 60 ปี
ที่อยู่ 6/1 ม.7 ต.น้ำขาว อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
โทรศัพท์ 081-3680565
อาชีพปัจจุบัน ศิลปินพื้นบ้านหนังตะลุง
สาขาที่เชี่ยวชาญ หนังตะลุง
เครื่องดนตรีที่มีความชำนาญ เล่นดนตรีมาเป็นระยะเวลา 25 ปี
การถ่ายทอดความรู้ เป็นวิทยาทาน ให้แก่ 
ศิษย์ จำนวน 5 คน , บุตร จำนวน 6 คน , ญาติ พี่น้อง จำนวน 6 คน , 
หน่วยงาน ได้แก่ ศูนย์ฝึึกหนังตะลุงอำเภอจะนะ
นายบุญธรรม เทอดเกียรติชาติ
อายุ 60 ปี
ที่อยู่ 112/1 ม.6 ต.ทรายขาว อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
โทรศัพท์ 081-6762431
e-mail address boonthama4@hotmail.com
สถานที่ทำงาน มหาวิทยาลัยชุมชนศิลปินพื้นบ้านศรีวิชัย
ที่ตั้งหน่วยงาน 112/1-4 ม.6 ต.ทรายขาว อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช
80170
อาชีพปัจจุบัน ศิลปินพื้นบ้านหนังตะลุง
สาขาที่เชี่ยวชาญ หนังตะลุง
เครื่องดนตรีที่มีความชำนาญ องค์รวมหนังตะลุง เล่นดนตรีมาเป็นระยะเวลา 41 ปี
การถ่ายทอดความรู้ เป็นวิทยาทาน ให้แก่หน่วยงาน ได้แก่ 
มหาวิทยาลัยชุมชนศิลปินพื้นบ้านศรีวิชัย
นายสุชาติ ทิพย์รวย
อายุ 59 ปี
ที่อยู่ 63 ม.8 ต.สวนหลวง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช 80190
โทรศัพท์ 089-1797072
อาชีพปัจจุบัน ศิลปินพื้นบ้านหนังตะลุง , นักดนตรีอิสระ
สาขาที่เชี่ยวชาญ หนังตะลุง , ดนตรีพื้นบ้านหนังตะลุง , ดนตรีพื้นบ้านโนรา , ดนตรีไทย
เครื่องดนตรีที่มีความชำนาญ โหม่ง เล่นดนตรีมาเป็นระยะเวลา 20 ปี
ทับ เล่นดนตรีมาเป็นระยะเวลา 20 ปี
กลอง เล่นดนตรีมาเป็นระยะเวลา 20 ปี
การถ่ายทอดความรู้ เป็นวิทยาทาน ให้แก่ศิษย์ จำนวน 200 คน ,
หน่วยงาน ได้แก่ กลุ่มผู้สูงอายุ
นายพงษ์พันธุ์ ทินนิมิตร
อายุ 57 ปี
ที่อยู่ 132/22 ซ.กาญจนวนิช ม.10 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ 074-558231 , 086-9611958
สถานที่ทำงาน ร.ร.วัดสามกอง
ที่ตั้งหน่วยงาน ม.2 ต.เกาะแต้ว อ.เมือง จ.สงขลา
อาชีพปัจจุบัน ศิลปินพื้นบ้านหนังตะลุง
สาขาที่เชี่ยวชาญ หนังตะลุง 
เครื่องดนตรีที่มีความชำนาญ โหม่ง เล่นดนตรีมาเป็นระยะเวลา 5 ปี
ฉิ่ง เล่นดนตรีมาเป็นระยะเวลา 5 ปี
การถ่ายทอดความรู้ เป็นวิทยาทาน ให้แก่ศิษย์ และหน่วยงานต่างๆ
นายประเสริฐ ชูแก้ว
อายุ 56 ปี
ที่อยู่ 24/1 ม.9 ต.ท่าซอม อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช
โทรศัพท์ 086-1587965
สถานที่ทำงาน ศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ที่ตั้งหน่วยงาน ม.4 ต.ท่างิ้ว อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
อาชีพปัจจุบัน ศิลปินพื้นบ้านหนังตะลุง , ศิลปินพื้นบ้านโนรา
ลูกจ้างประจำ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
สาขาที่เชี่ยวชาญ หนังตะลุง , ดนตรีพื้นบ้านหนังตะลุง , ดนตรีพื้นบ้านโนรา
เครื่องดนตรีที่มีความชำนาญ ปี่ เล่นดนตรีมาเป็นระยะเวลา 5 ปี
โหม่ง เล่นดนตรีมาเป็นระยะเวลา 20 ปี
ทับ เล่นดนตรีมาเป็นระยะเวลา 25 ปี
กลอง เล่นดนตรีมาเป็นระยะเวลา 30 ปี
การถ่ายทอดความรู้ เป็นอาชีพ ให้แก่หน่วยงาน
ศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
นายเริ่ม สุขศรีแก้ว
อายุ 56 ปี
ที่อยู่ 56/1 ม.8 ต.ท่าซอม อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช
อาชีพปัจจุบัน นักดนตรีอิสระ
สาขาที่เชี่ยวชาญ เล่นดนตรีไทย
เครื่องดนตรีที่มีความชำนาญ ซอ เล่นดนตรีมาเป็นระยะเวลา 40 ปี
การถ่ายทอดความรู้ เป็นวิทยาทาน ให้แก่ศิษย์ จำนวน 80 คน ,
หน่วยงานได้แก่ โรงเรียนนพคุณประชาสรรค์
นายจำลอง ชูพรหม
อายุ 54 ปี
ที่อยู่ 37/7 ม.3 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ 081-6786441
อาชีพปัจจุบัน
ศิลปินพื้นบ้านหนังตะลุง , ศิลปินพื้นบ้านโนรา , นักดนตรีอิสระ
สาขาที่เชี่ยวชาญ ดนตรีพื้นบ้านหนังตะลุง , ดนตรีพื้นบ้านโนรา , รำวงเวียนครก
เครื่องดนตรีที่มีความชำนาญ ปี่ เล่นดนตรีมาเป็นระยะเวลา 30 ปี
การถ่ายทอดความรู้ เป็นวิทยาทาน ให้แก่ศิษย์ จำนวน 4 คน , บุตร จำนวน 1 คน
นายจรูญ แก้วเจริญ
อายุ 51 ปี
ที่อยู่ 59/4 ม.4 ต.โรง อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา
โทรศัพท์ 080-7122917
สถานที่ทำงาน ร.ร.สามบ่อวิทยา
ที่ตั้งหน่วยงาน อ.ระโนด จ.สงขลา
อาชีพปัจจุบัน นักดนตรีอิสระ
สาขาที่เชี่ยวชาญ หนังตะลุง , ดนตรีพื้นบ้านหนังตะลุง 
เครื่องดนตรีที่มีความชำนาญ ปี่ เล่นดนตรีมาเป็นระยะเวลา 20 ปี
โหม่ง เล่นดนตรีมาเป็นระยะเวลา 20 ปี
ทับ เล่นดนตรีมาเป็นระยะเวลา 15 ปี
กลอง เล่นดนตรีมาเป็นระยะเวลา 15 ปี
การถ่ายทอดความรู้ เป็นวิทยาทาน ให้แก่ศิษย์ จำนวน 150 คน
นายโสพล สุขนวล
อายุ 47 ปี
ที่อยู่ 39/1 ม.8 ต.สวนหลวง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช
โทรศัพท์ 087-2786778
อาชีพปัจจุบัน นักดนตรีอิสระ
สาขาที่เชี่ยวชาญ ดนตรีพื้นบ้านหนังตะลุง , ดนตรีพื้นบ้านโนรา 
เครื่องดนตรีที่มีความชำนาญ ปี่ เล่นดนตรีมาเป็นระยะเวลา 25 ปี
การถ่ายทอดความรู้ เป็นวิทยาทาน ให้แก่ศิษย์ จำนวน 10 คน
นายภัควัฒน์ ช่วยด้วง
อายุ 46 ปี
ที่อยู่ 87 ม.2 ต.เกาะเพชร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
โทรศัพท์ 075-386179 , 089-2878287
สถานที่ทำงาน ร.ร.นพคุณประชาสรรค์
ที่ตั้งหน่วยงาน ม.1 ต.บางนบ อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 
อาชีพปัจจุบัน นักดนตรีสังกัด ร.ร.นพคุณประชาสรรค์
สาขาที่เชี่ยวชาญ ดนตรีพื้นบ้านหนังตะลุง 
เครื่องดนตรีที่มีความชำนาญ ปี่ เล่นดนตรีมาเป็นระยะเวลา 25 ปี
โหม่ง เล่นดนตรีมาเป็นระยะเวลา 30 ปี
ทับ เล่นดนตรีมาเป็นระยะเวลา 15 ปี
กลอง เล่นดนตรีมาเป็นระยะเวลา 30 ปี
ซอ เล่นดนตรีมาเป็นระยะเวลา 30 ปี
การถ่ายทอดความรู้ เป็นวิทยาทาน ให้แก่ศิษย์ จำนวน 25 คน
หน่วยงาน ได้แก่ ร.ร.นพคุณประชาสรรค์ , ร.ร.ห้วยยอด
นายไชยวุธ โกศล
อายุ 42 ปี
ที่อยู่ 160/15 ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ 086-7475773
สถานที่ทำงาน คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ที่ตั้งหน่วยงาน 160 ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
อาชีพปัจจุบัน อาจารย์สอนดนครีไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
สาขาที่เชี่ยวชาญ ดนตรีไทย
เครื่องดนตรีที่มีความชำนาญ ปี่ เล่นดนตรีมาเป็นระยะเวลา 25 ปี
การถ่ายทอดความรู้ เป็นอาชีพ ให้แก่ศิษย์ จำนวน 10 คน
นายประเสริฐ หนูขุน
อายุ 36 ปี
ที่อยู่ 237/6 ม.1 ต.หัวไทร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช
โทรศัพท์ 085-6926883
สถานที่ทำงาน ร.ร.หัวไทร (เรือนประชาบาล)
อาชีพปัจจุบัน พนักงานบริการ
สาขาที่เชี่ยวชาญ ดนตรีพื้นบ้านหนังตะลุง
เครื่องดนตรีที่มีความชำนาญ ปี่ เล่นดนตรีมาเป็นระยะเวลา 16 ปี
การถ่ายทอดความรู้ เป็นวิทยาทาน
นายอานนท์ ดลหมัน
อายุ 31 ปี
ที่อยู่ 55 ม.4 ต.พะตง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90230
โทรศัพท์ 082-437329
สถานที่ทำงาน ร.ร.พะตงประธานคีรีวัฒน์
อาชีพปัจจุบัน นักดนตรีอิสระ , นักดนตรีสังกัดหน่วยงาน
สาขาที่เชี่ยวชาญ หนังตะลุง
เครื่องดนตรีที่มีความชำนาญ ปี่ เล่นดนตรีมาเป็นระยะเวลา 4 ปี
เครื่องดนตรีสากล เล่นดนตรีมาเป็นระยะเวลา 20 ปี
การถ่ายทอดความรู้ เป็นวิทยาทานให้หน่วยงาน ได้แก่ ร.ร.พะตงประธานคีรีวัฒน์
 นายสำราญ หมื่นสระขุม
อายุ 30 ปี
ที่อยู่ 203 ม.13 ต.ท่าม่วง อ.เทพา จ.สงขลา 90260
โทรศัพท์ 081-0955576
e-mail address lek_sample007@hotmail.com
สถานที่ทำงาน ร.ร.จะนะชนูปถัมภ์
ที่ตั้งหน่วยงาน ต.คู อ.จะนะ จ.สงขลา
อาชีพปัจจุบัน นักดนตรีสังกัดหน่วยงาน ร.ร.จะนะชนูปถัมภ์
สาขาที่เชี่ยวชาญ หนังตะลุง
เครื่องดนตรีที่มีความชำนาญ กลอง
การถ่ายทอดความรู้ เป็นอาชีพ ให้หน่วยงาน ได้แก่ ร.ร.จะนะชนูปถัมภ์
นายนันทวิทย์ นิ่มจงจิตร์
อายุ 29 ปี
ที่อยู่ 34/1 ม.3 ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 82140
โทรศัพท์ 087-2755146
e-mail address nantawit2525@hotmail.com
สถานที่ทำงาน ร.ร.ท้ายเหมืองวิทยา
ที่ตั้งหน่วยงาน ต.นาเตย อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82120
โทรศัพท์ 076-484956 โทรสาร 076-484956
อาชีพปัจจุบัน ครู สังกัดหน่วยงาน ร.ร.ท้ายเหมืองวิทยา
สาขาที่เชี่ยวชาญ ดนตรีพื้นบ้านโนรา
เครื่องดนตรีที่มีความชำนาญ ปี่ เล่นดนตรีมาเป็นระยะเวลา 5 ปี
การถ่ายทอดความรู้ เป็นอาชีพ ให้แก่ศิษย์ จำนวน 10 คน ,
หน่วยงาน ได้แก่ ร.ร.ท้ายเหมืองวิทยา

นายอนุรักษ์ จันทสุวรรณ
อายุ 27 ปี
ที่อยู่ 188 ม.7 ต.สลุย อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140
โทรศัพท์ 077-611020 , 086-1202223
สถานที่ทำงาน ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 20 ชุมพร
ที่ตั้งหน่วยงาน 188 ม.7ต.สลุย อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140
อาชีพปัจจุบัน นักดนตรี สังกัดหน่วยงาน ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 20 
สาขาที่เชี่ยวชาญ ดนตรีพื้นบ้านโนรา
เครื่องดนตรีที่มีความชำนาญ ปี่ เล่นดนตรีมาเป็นระยะเวลา 13 ปี
การถ่ายทอดความรู้ เป็นวิทยาทาน ให้แก่ศิษย์ จำนวน 3 คน

นายจตุรงค์ จันทระ
อายุ 27 ปี
ที่อยู่ 53/1 ม.3 ต.วัดจันทร์ อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190
โทรศัพท์ 074-485301 , 087-9671477
อาชีพปัจจุบัน ศิลปินพื้นบ้านโนรา 
สาขาที่เชี่ยวชาญ โนรา , ดนตรีพื้นบ้านโนรา
เครื่องดนตรีที่มีความชำนาญ โหม่ง เล่นดนตรีมาเป็นระยะเวลา 10 ปี
ทับ เล่นดนตรีมาเป็นระยะเวลา 10 ปี
กลอง เล่นดนตรีมาเป็นระยะเวลา 10 ปี
การถ่ายทอดความรู้ เป็นวิทยาทาน ให้แก่ศิษย์ จำนวน 2,000 คน
นายปิยพงศ์ กำเพิกทอง
อายุ 25 ปี
ที่อยู่ 44 ม.7 ต.พังลา อ.สะเดา จ.สงขลา 90170
โทรศัพท์ 074-452093 , 082-2609762
e-mail address wow_inlove@hotmail.com
สถานที่ทำงาน ร.ร.ปาดังติณสูลานนท์
ที่ตั้งหน่วยงาน อ.สะเดา จ.สงขลา
อาชีพปัจจุบัน ครู 
สาขาที่เชี่ยวชาญ ดนตรีพื้นบ้านโนรา
เครื่องดนตรีที่มีความชำนาญ ปี่ เล่นดนตรีมาเป็นระยะเวลา 3 ปี
โหม่ง เล่นดนตรีมาเป็นระยะเวลา 3 ปี
การถ่ายทอดความรู้ เป็นอาชีพ ให้แก่หน่วยงาน ร.ร.ปาดังติณสูลานนท์
นายภาณุพงศ์ จินะทอง
อายุ 24 ปี
ที่อยู่ 5/3 ม.5 ต.หล่อยูง อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 82140
โทรศัพท์ 089-5916189
e-mail address mutchanu@hotmail.com
สถานที่ทำงาน ร.ร.โคกกลอยวิทยา
ที่ตั้งหน่วยงาน 11/1 ม.2 ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา
โทรศัพท์ 076-581481 โทรสาร 076-581481
อาชีพปัจจุบัน ครู 
สาขาที่เชี่ยวชาญ ดนตรีพื้นบ้านโนรา
เครื่องดนตรีที่มีความชำนาญ ปี่ เล่นดนตรีมาเป็นระยะเวลา 1 ปี
โหม่ง เล่นดนตรีมาเป็นระยะเวลา 2 ปี
ทับ เล่นดนตรีมาเป็นระยะเวลา 2 ปี
กลอง เล่นดนตรีมาเป็นระยะเวลา 2 ปี
การถ่ายทอดความรู้ เป็นอาชีพ ให้แก่หน่วยงาน ร.ร.โคกกลอยวิทยา
นายผดุงพงศ์ ทรายทอง
อายุ 23 ปี
ที่อยู่ 36/1 ม.1 ต.ยางทอง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82120
โทรศัพท์ 076-484237 , 083-1072383
e-mail address ron_saitong@hotmail.com
สถานที่ทำงาน ร.ร.ตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยา
ที่ตั้งหน่วยงาน 21/5 ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 82140
สาขาที่เชี่ยวชาญ โนรา
เครื่องดนตรีที่มีความชำนาญ ปี่ เล่นดนตรีมาเป็นระยะเวลา 3 ปี
การถ่ายทอดความรู้ เป็นอาชีพ ให้แก่หน่วยงาน ร.ร.ตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยา
นายเจนวิทย์ หน่อสกุล
อายุ 22 ปี
ที่อยู่ 195 ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90250
โทรศัพท์ 084-2508337
อาชีพปัจจุบัน กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
สาขาที่เชี่ยวชาญ ดนตรีพื้นบ้านหนังตะลุง , ดนตรีพื้นบ้านโนรา
เครื่องดนตรีที่มีความชำนาญ ปี่ เล่นดนตรีมาเป็นระยะเวลา 10 ปี
โหม่ง เล่นดนตรีมาเป็นระยะเวลา 2 ปี
ทับ เล่นดนตรีมาเป็นระยะเวลา 1 ปี 6 เดือน
การถ่ายทอดความรู้ เป็นวิทยาทาน ให้แก่ศิษย์ จำนวน 3 คน
นายศุภสิน สร้างผล
อายุ 18 ปี
ที่อยู่ 37/1 ซ.ปักคล้า ม.5 ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82120
โทรศัพท์ 082-2889324
อาชีพปัจจุบัน กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ ร.ร.ท้ายเหมืองวิทยา 
สาขาที่เชี่ยวชาญ ดนตรีพื้นบ้านโนรา
เครื่องดนตรีที่มีความชำนาญ ปี่ เล่นดนตรีมาเป็นระยะเวลา 3 ปี
ด.ช.จารุวัฒน์ สาฤกษ์
อายุ 15 ปี
ที่อยู่ 188  ม.7 ต.สลุย อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 80140
โทรศัพท์ 080-8802017
อาชีพปัจจุบัน กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 20 
สาขาที่เชี่ยวชาญ โนรา
เครื่องดนตรีที่มีความชำนาญ ทับ เล่นดนตรีมาเป็นระยะเวลา 3 ปี
กลอง เล่นดนตรีมาเป็นระยะเวลา 3 ปี
ด.ช.ศรราม อวยจินดา
อายุ 14 ปี
ที่อยู่ 60/1  ม.10 ต.สลุย อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 80140
โทรศัพท์ 086-1505717
อาชีพปัจจุบัน กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 20 
สาขาที่เชี่ยวชาญ โนรา
เครื่องดนตรีที่มีความชำนาญ โหม่ง เล่นดนตรีมาเป็นระยะเวลา 2 ปี

ด.ช.พงศธร คงสวี
อายุ 14 ปี
ที่อยู่ 188 ม.7 ต.สลุย อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 80140
โทรศัพท์ 077-611020
อาชีพปัจจุบัน กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 20 
สาขาที่เชี่ยวชาญ ดนตรีพื้นบ้านโนรา
เครื่องดนตรีที่มีความชำนาญ โหม่ง เล่นดนตรีมาเป็นระยะเวลา 3 ปี

ด.ช.ศกคุณ ทองชีวงค์
อายุ 14 ปี
ที่อยู่ 14 ม.1 ต.ถ้ำน้ำผุด อ.เมือง จ.พังงา 82000
โทรศัพท์ 084-4451976
e-mail address lioliohao@hotmail.co.th
อาชีพปัจจุบัน กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 20 
สาขาที่เชี่ยวชาญ ดนตรีพื้นบ้านโนรา
เครื่องดนตรีที่มีความชำนาญ กลอง เล่นดนตรีมาเป็นระยะเวลา 1 ปี

ด.ช.สิทธิพล รักชู
อายุ 13 ปี
ที่อยู่ 17 ถ.ไทรบุรี ซ.12 ต.ถ้บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ 081-7986403
อาชีพปัจจุบัน กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ณ ร.ร.เทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก)
สาขาที่เชี่ยวชาญ ดนตรีพื้นบ้านโนรา , ดนตรีไทย
เครื่องดนตรีที่มีความชำนาญ ปี่ เล่นดนตรีมาเป็นระยะเวลา 3 เดือน

ด.ช.ตนุเดช จารุเกลี้ยง
อายุ 12 ปี
ที่อยู่ 15 ถ.ไทรบุรี ซ.12 ต.ถ้บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ 089-9988947
อาชีพปัจจุบัน กำลังศึกษาในระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ณ ร.ร.วิเชียรชม
สาขาที่เชี่ยวชาญ โนรา , ดนตรีพื้นบ้านโนรา 
เครื่องดนตรีที่มีความชำนาญ ปี่ เล่นดนตรีมาเป็นระยะเวลา 3 เดือน