การจัดการความเสี่ยง

การจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน :

     
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  
  แผนการบริหารความเสี่ยง