งานพัฒนานักศึกษา

เอกสารเผยแพร่ :

สารวัฒน์ สารเพื่อการประชาสัมพันธ์
งานวิชาการน้ำบ่อทราย
buttonอนุรักษ์เพลงปี่หนังตะลุง แบบฉบับในสมัยกลาง (พ.ศ. 2497 -2516)
buttonโครงการหนังตะลุงพื้นบ้านภาคใต้ในสมัยกลาง (พ.ศ. 2497 -2516)

buttonคู่มือโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ดนตรีหนังตะลุงแบบดั้งเดิม

 

หนังสือชุด น้ำบ่อทราย ลำดับที่ 1 ขับบท บทกวีและบทเพลงแห่งท้องทุ่งปักษ์ใต้ : สนิท บุญฤทธิ์

หนังสือชุด น้ำบ่อทราย ลำดับที่ 2 คำสอนสตรีในเพลงกล่อมเด็กภาคใต้ : จรูญศักดิ์ บุญญาพิทักษ์
หนังสือชุด น้ำบ่อทราย ลำดับที่ 3 นวดพื้นฐานแบบเชลยศักดิ์ : บุตร ปานประดิษฐ์
หนังสือชุด น้ำบ่อทราย ลำดับที่ 4 ดนตรีพื้นบ้านกับการแสดงภาคใต้ : ควน ทวนยก
หนังสือชุด น้ำบ่อทราย ลำดับที่ 5 นายมนต์ : การแสดงในพิธีกรรมของตำบลบางกล่ำ อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา โดย นายประเสริฐ รักษ์วงศ์ นายรณกร รักษ์วงศ์