Untitled Document

ข้อคิดธรรมจากโครงการทำดีเพื่อพ่อและแม่ :

ข้อคิดธรรมจากโครงการทำดีเพื่อพ่อและแม่ 2553
ข้อคิดธรรมจากโครงการทำดีเพื่อพ่อและแม่ 2554
ข้อคิดธรรมจากโครงการทำดีเพื่อพ่อและแม่ 2555

เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการนำคุณธรรมจริยธรรมมาใช้ในชีวิตประจำวัน โดยมีการทำบุญตักบาตรและฟังธรรม
จัดขึ้นทุกวันพฤหัสบดี ในเวลา 06.30 น. ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

โดยพระครูสอน วัดแจ้ง อ.เมือง จ.สงขลา

ข้อคิดธรรมะ วันพฤหัสบดีที่24 มิถุนายน 2553
ข้อปฏิบัติตน 9 ประการ
1. แสวงหาความรู้
2. เคารพครูบาอาจารย์
3. ขยันหมั่นศึกษา
4. มักน้อยตามฐานะ
5. สละเพื่อสถาบัน
6. มุ่งมั่นประพฤติดี
7. อย่ามัวเมายาเสพติด
8. รู้จักคิด ใช้ปัญญาให้เกิดประโยชน์
9. สมัครสมานสามัคคี

ข้อคิดธรรมะ วันพฤหัสบดีที่1 กรกฎาคม 2553
- สอนให้รู้จักพอ
- สอนให้รู้จักให้
- สอนให้รู้จักทำใจ
- สอนให้รู้จักปล่อยวาง
แนะนำให้ใช้ชีวิตโดยรู้จัก
หยุด ทำผิดทำชั่ว 5 อย่าง คือ ศีล 5
- ฆ่าสัตว์
- ลักทรัพย์
- ประพฤติผิดในกาม
- พูดปด
- ดื่มของเมา
อย่าให้เกิด 4 อย่าง คือ
- อย่าโกรธ
- อย่าแกล้ง
- อย่าเกลียด
- อย่าชัง

ข้อคิดธรรมะ วันพฤหัสบดีที่8 กรกฎาคม 2553
ท่านอาจารย์มอบแผนที่สำหรับตรวจตนเองและความเป็นมนุษย์ 5 ประเภท
1. มนุษย์โก มนุษย์บาปทำชั่วผิดศีล เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น ทำชั่วทุกชนิดเหมือนอยู่ใน
ขุมนรก
2. มนุษย์เดรฉานโน เป็นมนุษย์ที่ทำตนเองตามอำนาจของกิเลส
3. มนุษย์เปรโต เป็นมนุษย์ที่ไม่รู้จักอิ่ม เห็นแก่ตัวจัด
4. มนุษย์โส เป็นมนุษย์ประเสริฐ มีคุณธรรม รู้จักเหตุผลและแสวงหาหนทางสู่ความสงบสุข
5. มนุษย์เทวดา เป็นมนุษย์ผู้มีหิริโอตะปะ กายใจบริสุทธิ์ ไม่โกรธ ไม่หลง มีจิตใจสูงส่ง ท่านอาจารย์ฝากให้เราทุกคนพึงสำรวจตรวจสอบใจตนเองบ่อยๆ ว่าเราอยู่ในกลุ่มไหน และปรับปรุงตนใหม่โดยใช้ธรรมเป็นเครื่องชำระใจ โดยเฉพาะการรักษาศีล จะได้มีที่พึ่งที่ปลอดภัยที่สุด

ข้อคิดธรรมะ วันพฤหัสบดีที่22 กรกฎาคม 2553
ท่านอาจารย์สอนให้ทุกคนตั้งอยู่อัปปมาทธรรม (ธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งความไม่ประมาทมัวเมาในอารมณ์ทั้งหลาย)
อัปปมาทธรรม ซึ่งหมายถึง ความไม่ประมาทมัวเมาในอารมณ์ทั้งปวง
การฝึกฝนให้มีสติคอยระวังอารมณ์ต่างๆที่เข้ามากระทบ
ในชีวิตประจำวันของแต่ละคนโดยเฉพาะ
ทั้งนี้เพราะอารมณ์เป็นปัจจัยสำคัญ ที่ชักนำให้คนประพฤติดีก็ได้
ประพฤติชั่วก็ได้ แล้วแต่ว่าจะปรุงแต่งจิตใจให้เกิดความรู้สึกอย่างไร

ข้อคิดธรรมะ วันพฤหัสบดีที่29 กรกฎาคม 2553
หลักธรรมเรื่อง ศีล สมาธิ ปัญญา เป็นหลักธรรมที่ควรจะนำมาปฏิบัติ
เพื่อความเป็นผู้ไม่ประมาทมัวเมาในอารมณ์ทั้งปวง
ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหายุ่งยากทางสังคมให้หมดไปได้อย่างแท้จริง
เพราะว่าในขณะที่มีอารมณ์มากระทบจิตแต่ละอารมณ์นั้น
ศีล จะควบคุมกายวาจาให้อยู่ในสภาพปรกติ
ไม่ประพฤติสิ่งใดให้เป็นที่เดือดร้อนแก่สังคม
สมาธิ จะทำให้จิตใจตั้งมั่น และ
ปัญญา จะสลัดความยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์นั้นๆให้หมดไปโดยลำดับ
จนอารมณ์ไม่สามารถปรุงแต่งจิตใจได้ในที่สุด
ให้เรามาเติมเสริมเชื้อของความดี อนุโมทนาจิตบริสุทธิ์ ให้ดอกไม้แห่งความดีเบ่งบานคู่สถาบันนี้ และให้ข้อคิดเพิ่มเติมว่า "ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน"

ข้อคิดธรรมะ วันพฤหัสบดีที่5 สิงหาคม 2553
รุ่งอรุณของการศึกษา
1.แสวงหาความรู้ คบหากัลยาณมิตร
2. มีวินัย ภายในและภายนอก มีระเบียบแบบแผนกติกา
3. มีใจใฝ่รู้ สร้างสรรค์คุณธรรม
4. มีศักยภาพ หมั่นฝึกวิทยายุทธทุกด้าน
5. พัฒนาปรับความรู้สึกนึกคิดใฝ่ดี
6. มีสติ กระตือรือร้นทุกเวลานาที
7. รู้จักแก้ปัญหาและพึ่งพาตนเองได้

ข้อคิดธรรมะ วันพฤหัสบดีที่19 สิงหาคม 2553
อนุภาพแห่งสมาธิจิต
ธรรมแห่งอนุภาคของสมาธิจิตมีอยู่ 2 ข้อ
1.สติ
2. สัมปชัญญะ
การที่ยึดมั่นและมีสติอยู่ตอลดเวลารวมถึงการนั่งสมาธิ การเดินจงกลม และการดำเนินชีวิตในแต่ละวัน

ข้อคิดธรรมะ วันพฤหัสบดีที่9 กันยายน 2553
ท่านอาจารย์กล่าวชื่นชมการดำเนินงานวัฒนธรรมสัมพันธ์ '53 ที่ลุล่วง โดยเฉพาะลานบุญ และให้ข้อคิดในการทำงานที่ประสพความสำเร็จ
พระพุทธเจ้าทรงให้ยึดหลักความเพียร 4 ประการ
1. ให้รักในงานที่ทำ
2. ให้ใช้ความพากเพียรพยายาม
3. ให้มีใจรักในงานนั้น
4. ให้ใช้สติปัญญาตรวจสอบงาน
การที่ทุกคนรู้จักเสียสละความสุขส่วนตัวให้กับส่วนรวมก็เป็นสิ่งที่ดีงาม เป็นพลังสำคัญที่ทำให้งานลุล่วง

ข้อคิดธรรมะ วันพฤหัสบดีที่16 กันยายน 2553
ความโกรธเป็นมหันตภัยที่สำคัญยิ่งของมนุษย์ จึงพึงระงับดับเสียให้ได้
ประตูที่เปิดรับความโกรธของเรามี 6 ประตู คือ เกิดจากความรู้สึกไม่ถูกกับตาที่เห็น หูที่ได้ยิน จมูกที่รับรู้กลิ่น
ลิ้นที่รับรู้รส การที่ถูกสัมผัส สุดท้ายที่มารวมอยู่ที่ใจ ใจจะเป็นนาย
ฉะนั้นต้องระงับยับยั้ง อดกลั้น อย่าเผลอไปทำผิดพลาดรุนแรงขึ้นในขณะที่โกรธ
ในทางธรรม เรียกว่าฆ่าความโกรธให้ได้ ฏ้จะนำความสุขมาให้เรา
วิธีระงับความโกรธง่าย ๆ
- มองโลกในแง่ดี ระลึกถึงแต่ความดีของเขา
- นึกสงสาร เมตตาเขา ให้อภัยเขา ปล่อยวางความโกรธให้เป็นความว่างเปล่า เป็นชัยชนะที่เด็ดขาดไม่กลับไปแพ้อีก

ข้อคิดธรรมะ วันพฤหัสบดีที่23 กันยายน 2553
"ธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม"
ผู้ประพฤติธรรม คือผู้ที่คิดดี พูดดี ทำดี เป็นผู้มีสัมมาทิฐิ คือหมายถึงความคิด ความเห็นอัน
ดีงามอันถูกต้อง 2 อย่างต่างล้วนย่อมดี

ที่พึ่งในทางที่ถูกในการดำรงชีวิต สรุปไว้ 5 ประการคือ
ประการที่ 1 พึ่งตน
การที่เราพึ่งตนเอง จะต้องมีจุดยืนของชีวิตที่ถูกต้องและแน่นอน ไม่หวั่นไหวไปตามกระแสสังคมที่นิยมผิดๆ เป็นบุคคลที่เตรียมพร้อมตลอดเวลา
ประการที่ 2 พึ่งคน
พึ่งบุคคล เด็กพึ่งพ่อแม่ โตขึ้นพึ่งครูอาจารย์ ญาติสนิทมิตรสหาย
ประการที่ 3 พึ่งคุณ
หมายถึงคุณธรรม หรือคุณงามความดีของตนเอง ผู้มีคุณธรรม คือไม่ประมาท มีสติ ความผิดพลาดก็จะเกิดขึ้นน้อ
ประการที่ 4 พึ่งบุญ
คือบุญที่เราสร้างมา บุญที่เกิดจากการรักษาศีล เจริญเมตตาภาวนา บุญนี้จะคอยหนุนนำเรา
ประการที่ 5 พึ่งพระ
หมายถึงพระรัตนตรัย พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ โดยเฉพาะพระธรรม หลักคำสั่งสอนในพระพุทธศาสนา พระสงฆ์ผู้ถ่ายทอดพระธรรม และช่วยเหลือเราในพิธีกรรมต่างๆ ตั้งแต่เกิดจนตาย
เพราะฉะนั้น ที่พึ่ง 5 ประการ ทำให้เราอยู่ในโลกนี้อย่างไม่เป็นทุกข์