คณะกรรมการบริหาร

 • อ.โอภาส อิสโม
  ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
  E-mail : art_cultural@yahoo.com
  เบอร์โทรศัพท์ : 074-336946

 • นางชนกพร ประทุมทอง
  รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
  E-mail : art_cultural@yahoo.com
  เบอร์โทรศัพท์ : 074-336946

 • นางสาวกฤติยา ชูสงค์
  รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
  E-mail : art_cultural@yahoo.com
  เบอร์โทรศัพท์ : 074-336946

 • นางสาวชนางลักษณ์ ขุนทอง
  รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
  E-mail : art_cultural@yahoo.com
  เบอร์โทรศัพท์ : 074-336946