แบบประเมินความพึงพอใจ
เว็บไซต์หน่วยอนุรักษ์ธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดสงขลา
 
  ส่วนที่  1 :  ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบประเมิน
  
1. เพศ
  ชาย หญิง
2. สถานภาพผู้ตอบ
  อาจารย์/ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
นักศึกษา บุคคลทั่วไป
 
  ส่วนที่  2 :  แบบประเมิน
  
คำชี้แจง : ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์มากน้อยเพียงใด หมายเหตุ ระดับ 5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = น้อยที่สุด
ประเด็นความคิดเห็น
ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด
5
มาก
4
ปานกลาง
3
น้อย
2
น้อยที่สุด
1
 1. ด้านเนื้อหา          
      1 . มีความชัดเจน ถูกต้อง น่าเชื่อถือ และข้อมูลมีการปรับปรุงอยู่เสมอ
      2 . การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ภาพ ในเว็บไซต์มีความเหมาะสม น่าสนใจ
      3 . ปริมาณเนื้อหามีเพียงพอกับความต้องการ
      4 . การจัดลำดับเนื้อหาเป็นขั้นตอน มีความต่อเนื่อง อ่านแล้วเข้าใจ
      5 . มีการจัดหมวดหมู่ให้ง่ายต่อการ ค้นหาและทำความเข้าใจ
      6 . ข้อความในเว็บไซต์ถูกต้องตามหลักภาษา และไวยากรณ์
      7 . เนื้อหากับภาพมีความสอดคล้องกัน
 2. ด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบเว็บไซต์          
      1 . การจัดรูปแบบในเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน
      2 . หน้าโฮมเพจมีความสวยงาม มีความทันสมัย น่าสนใจ
      3 . สีสันในการออกแบบเว็บไซต์มีความเหมาะสม
      4 . สีพื้นหลังกับสีตัวอักษรมีความเหมาะสมต่อการอ่าน
      5 . ขนาดตัวอักษร และรูปแบบตัวอักษร มีความสวยงามและอ่านได้ง่าย
      6 . มีความเร็วในการแสดงภาพ ตัวอักษร และข้อมูลต่างๆ
      7 . ภาพประกอบสามารถสื่อความหมายได้
      8 . ความถูกต้องในการเชื่อมโยงภายในเว็บไซต์
      9 . ความถูกต้องในการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น
 3. ด้านประโยชน์และการนำไปใช้          
      1 . เนื้อหามีประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้
      2 . เป็นสื่อในการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ และงานวิจัย
      3 . สามารถเป็นแหล่งความรู้ได้
      4 . เป็นแหล่งข้อมูลที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน
 
  ส่วนที่  3 :  ข้อเสนอแนะ
  
รายละเอียด