ชื่อแหล่งอนุรักษ์ วัดท้ายยอ
 
คำอธิบายประกอบภาพ

 วัดท้ายยอ

ปีที่ก่อตั้ง : ประเภทสถานที่ : วัด
ปีที่สำรวจ : 2556 สถานะการสำรวจ : สำรวจ
จังหวัด : สงขลา อำเภอ : เมืองสงขลา
ตำบล : เกาะยอ ที่ตั้ง : อ.เมือง จ.สงขลา
พิกัด x : 7.155232 พิกัด y : 100.532659
           
1. ที่ตั้ง
 ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 ตำบลเกาะยอ  สร้างเป็นวัดเมื่อวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2311 มีนามเดิมว่า “วัดคงคาวดี” มีพระสงฆ์ธรรมยุตนิกายมาอยู่ประมาณ พ.ศ.2440 ต่อมาชาวบ้านเรียกว่า “วัดท้ายเสาะ” ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมากว้าง 15 เมตร ยาว 19 เมตร ผูกพัทธสีมาประมาณพ.ศ.2443 มีพระปทุมปทุโมเป็นเจ้าอาวาสตั้งแต่พ.ศ.2525 จนถึงปัจจุบัน
 

2. ประวัติความเป็นมา
 

          ศิลปกรรมที่สำคัญในวัดคือ  "กุฏิแบบเรือนไทยปั้นหยา" อายุกว่า 200 ปี หลังคา ใช้กระเบื้องดินเผาเกาะยอและกระเบื้องลอนแบบเก่า มีจุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ คือ เสาเรือนกุฏิจะไม่ฝังลงในดินแต่จะ ตั้งอยู่บนตีนเสา ซึ่งเป็นที่รองรับเสาอันเป็นลักษณะเฉพาะของบ้านชาวไทยในภาคใต้เท่านั้น

นอกจากนั้นวัดท้ายยอ ยังมีโบราณสถานและโบราณวัตถุควรค่าแก่การศึกษาและเรียนรู้ อาทิ บ่อน้ำโบราณ  สระน้ำโบราณ โรงเรือพระ สถูป หอระฆังที่สวยงาม และมีร่องรอยของท่าเรือโบราณ ซึ่งเคยเป็น ศูนย์กลางการคมนาคม ของชาวเกาะยอ ด้านหลังของวัดท้ายยอเป็นที่ตั้งของ เขาเพหารหรือเขาวิหาร ซึ่งประดิษฐานเจดีย์ทรงลังกาที่งดงาม  ควรค่าแก่การช่วยกันอนุรักษ์ไว้สืบไป  เป็นเจดีย์ทรงกลมเตี้ย ลักษณะคล้ายทรงลังกา มีทางขึ้นจากข้างล่างไปยัง บริเวณเจดีย์ โดยทำเป็นขั้นบันไดดินทุบ มีทางขึ้นเจดีย์ 3 ด้านคือ ด้านข้าง 2 ด้านและด้านหลัง 1 ด้าน ส่วนด้านหน้าซึ่งหัน ไปทางทิศตะวันออกสร้างซุ้มพระไว้ บริเวณฐานเจดีย์มียักษ์ 2 ตนยืนเฝ้าอยู่หน้าซุ้มพระข้างละ 1 ตน และมีซุ้มมณฑปอยู่ 2 ข้างของยักษ์ ปัจจุบันเหลือยักษ์เฝ้าซุ้มด้านขวาเพียงตนเดียว เขาเพหารเป็นสถานที่ที่ชาวเกาะยอใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา  และมีพิธีขึ้นเขาเพหารในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 5 ของทุกปี
 

3. สภาพปัจจุบัน
 


ด้านหลังอุโบสถสภาพสีเริ่มหลุดลอก


กุฏิสภาพทรุดโทรมขาดการดูแล


บริเวณเจดีย์ทรงลังกามีใบไม้ทับถมขาดการดูแลรักษาให้สะอาด


หอระฆังสภาพสีเริ่มหลุดลอก