ชื่อแหล่งอนุรักษ์ วัดมัชฌิมาวาสวรวิหาร
 
คำอธิบายประกอบภาพ

 วัดมัชฌิมาวาสวรวิหาร

ปีที่ก่อตั้ง : ประเภทสถานที่ : วัด
ปีที่สำรวจ : 2556 สถานะการสำรวจ : สำรวจ
จังหวัด : สงขลา อำเภอ : เมืองสงขลา
ตำบล : บ่อยาง ที่ตั้ง : อ.เมือง จ.สงขลา
พิกัด x : 7.197075 พิกัด y : 100.59364
           
1. ที่ตั้ง
 ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลนครสงขลา  เดิมเรียกตามชื่อผู้สร้างว่า “วัดยายสีจันทน์”  ต่อมามีวัดสร้างขนาบทางทิศเหนือและใต้คือวัดเลียบกับวัดโพธิ์  จึงเรียกวัดนี้ว่า “วัดกลาง”  ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น “วัดมัชฌิมาวาส” โดยสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส  ครั้งเสด็จเยือนสงขลาเมื่อ พ.ศ.2431  และ พ.ศ.2460 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า ฯ โปรดเกล้า ฯ ให้ยกขึ้นเป็นพระอารามหลวงชั้นตรี  มีชื่อเป็นทางการว่า “วัดมัชฌิมาวาสวรวิหาร”
 

2. ประวัติความเป็นมา
 

          วัดมัชฌิมาวาสวรวิหาร  เป็นวัดที่มีความสำคัญยิ่งในจังหวัดสงขลา  เพราะเคยใช้เป็นสถานที่ถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาประจำปี  เป็นวัดที่ตั้งโรงเรียนหลวงแห่งแรกของจังหวัดสงขลา  คือ โรงเรียนมหาวชิราวุธ  และยังเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติมัชฌิมาวาส  ต่อมาเมื่อ พ.ศ.2505 พิพิธภัณฑสถานฯ แห่งนี้ได้รับการขนานนามเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้จัดตั้งว่า “ภัทรศีล์พิพิธภัณฑ์”  ซึ่งเป็นที่เก็บวัตถุโบราณสถานต่างๆ ที่พบในท้องที่อำเภอสิงหนคร  อำเภอสทิงพระ  อำเภอระโนด  จังหวัดสงขลา  ซึ่งเป็นหลักฐานสำคัญทางประวัติศาสตร์ควรค่าแก่การศึกษา

ศิลปกรรมที่สำคัญภายในวัดคือ  พระอุโบสถทรงไทยสมัยรัตนโกสินทร์  ที่ย่อส่วนเลียนแบบมาจากพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว) ภายในมีจิตรกรรมฝาผนัง  งดงามล้ำค่าทางศาสนา ประวัติศาสตร์  สังคมและวัฒนธรรม  เจ้าพระยาวิเชียรคีรี (บุญสังข์) เป็นผู้สร้างรวมทั้งศาลาฤๅษีที่ภายในจารึกตำรายา  และภาพฤๅษีดัดตนไว้ถึง 400 ภาพ  กับถะหรือเจดีย์แบบจีน  สร้างด้วยหินแกรนิตย่อมุม 6 เหลี่ยม  สูง 7 ชั้นตามคติจีน

          นอกจากนั้นก็ยังมีศาลาการเปรียญ  หอไตร  พระจอม  วิหาร  กุฏิ  และซุ้มประตู  กับกำแพงที่มีท้าวจตุโลกบาล  ซึ่งคนทั่วไปเรียกว่า  ยักษ์วัดกลางอยู่ประจำ 4 มุมกำแพงอีกด้วย

          วัดมัชฌิมาวาส  ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแห่งชาติ  จากกรมศิลปากรเมื่อ พ.ศ.2504  

3. สภาพปัจจุบัน
 


พระอัุโบสถ


เจดีย์ทรงจีน เรียกว่า “ถะ”
สร้างด้วยหินแกรนิตสภาพเริ่มทรุดโทรม


ศาลาฤๅษีมีจารึกตำรายา
และภาพฤๅษีดัดตน